Program Eğitim Amaçları ve Çıktıları


Eğitim Amaçları:

1. Toplumun ihtiyaç duyduğu Yerbilimsel problemleri tanımlayabilen ve çağdaş araştırma yöntemlerini kullanarak, temel jeolojik ve mühendislik ilkelerinin ışığında problemlere çözüm üretebilen
2. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek pozitif bilimin ışığında ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun kalkınmasına katkıda bulunabilen
3. Bireysel, takım halinde ve disiplinler arası çalışabilme esnekliğine ve uyum becerisine sahip olabilen
4. Çevreye duyarlı ve doğanın anlaşılmasına katkı sağlayabilen
5. Sorun çözme becerisi, tutkusu ve özgüveni olabilen
6. Yaratıcı ve eleştirel düşünceye sahip, etik sorumluluklarının bilincinde olabilen mühendisler yetiştirmektir.

Program Çıktıları:

1. Orta öğretim düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında aldığı kuramsal bilgilerini ileri düzeyde uygulamalı olarak kullanır.
2. Temel bilimler ve genel mühendislik alanındaki bilgileri kullanarak Jeoloji bilimi ve Jeoloji Mühendisliği problemlerini tanımlar, problemlerin çözümüne yönelik olarak, çağdaş araştırma yöntemlerini kullanarak dört boyutlu modellemeler ve tasarımlar yapar.
3. Modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanarak karmaşık jeolojik sistemleri veya süreçleri gözlem ve deney yaparak tasarlar, sonuçlarını modeller ve alternatif çözümler üretir.
4. Alanı ile ilgili bilgisayar yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.
5. İngilizce dilini en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanır.
6. Uzmanlık alanı ile bilgileri disiplinler arası çalışmalarda ilişkilendirir, sentezler ve yorumlar.
7. Doğal afetleri tanımlar ve toplumu doğal afetlerin etkilerinden korumaya yönelik projeler geliştirerek çözümler üretir.
8. Uzmanlık alanı ile ilgili problemlerin çözümünde farklı ölçek ve amaçlarda harita yapar.
9. Uzmanlık alanı ilgili konularda bağımsız çalışmalar yapar ve sorumluluk alır.
10. Uzmanlık alanı ilgili bilgi ve becerilerini sözlü ve yazılı sunum tekniklerini kullanarak aktarır.
11. Doğal kaynakların aranması ve ekonomik olarak değerlendirilmesi konusundaki bilgileri yorumlar ve uygular.
12. Yerbilimleriyle ilgili standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
13. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında akademik, teknik ve mesleki etik kurallarını bilir ve uygular.
14. Jeolojik, çevre ve kültürel değerlerin korunmasına duyarlıdır.
15. Yaşam boyu öğrenmenin gerekli olduğu bilincine sahiptir ve güncel bilgileri takip edebilmeyi amaç edinmiştir.