Program Eğitim Amaçları ve Çıktıları


Eğitim Amaçları:

1. Jeoloji mühendisliği mesleğini kamu ve ulusal/uluslararası özel şirketlerde yapar.
2. Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin Jeoloji Mühendisliği bölümlerinde akademisyen olabilir veya araştırma projelerinde görev alır.
3. Jeoloji mühendisliğinin temel konularında ve yerbilimleri ile ilişkili teknik disiplinler arası alanlar yetkinlik, analitik düşünme, proje ve çözüm üretme becerilerini kullanarak başarılı bir idari veya akademik kariyere sahip olur.

Program Çıktıları:

1. Matematik, fen bilimleri ve jeoloji disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi, bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2. Temel bilimler ve mühendislik alanındaki bilgileri kullanarak jeoloji ile ilişkili karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, problemlerin çözümüne yönelik araştırma yöntemlerini kullanma, dört boyutlu modelleme ve tasarım becerisi.
3. Modern mühendislik araçları ve yöntemleri kullanarak karmaşık jeolojik sistemleri veya süreçleri gözlem ve deney yaparak tasarlama, sonuçlarını modelleme ve alternatif çözüm becerisi.
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknikleri ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5. Jeoloji disiplininin çalışma konuları ile ilişkili disiplinler arası çalışmalarda deney tasarlama, yapma ve veri toplama yoluyla ilişkilendirme, sentezleme ve yorumlama becerisi.
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışma yapma, sorumluluk alma ve bireysel çalışma becerisi.
7. Uzmanlık alanı ilgili bilgi ve üretimlerini sözlü ve yazılı sunum tekniklerini kullanarak aktarma, açık ve anlaşılır talimat alma/verme becerisi. Bu yetenekleri en az bir yabancı dille yapabilme.
8. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olma, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında akademik, teknik, mesleki standartlara uyma ve etik ilkelere uygun davranma.
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11. Jeolojik, çevresel ve kültürel değerlerin korunmasında duyarlılık, doğal afetlerden korunmaya yönelik projeler geliştirerek çözümler üretme, bu çözümlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalık.