Meslek Stajı


JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MESLEK STAJI İŞLEMLERİ

1. Staja Başlarken

 • Danışman Onayı

Meslek Stajı yapıp yapamayacağınız ve süresi ile ilgili Danışman öğretim üyesi ile görüşünüz (bakınız: Jeoloji_Staj_Uygulama_Esaslari-2022). Danışmanınız uygun görürse Staj Sicil Formu’ndaki Danışman Onayı bölümünü kendisine imzalatınız. Bu koşulu sağladıktan sonra kurumlar veya bölümde staj yapmak isteyenler öğretim üyeleriyle görüşmelere başlayabilirsiniz.

 • Staj Sicil Formu

1 adet Staj Sicil Formunu bilgisayar ortamında doldurup ve imzalayıp çıktılar ile birlikte, staj başlama tarihinden 15 gün önce Bölüm Sekreterliği’ne başvurunuz. Geç kaldığınız takdirde staj tarihinizi ertelemek zorundasınız.

 • Staj Defteri

Dekanlık girişinde bulunan kitap satış bürosundan alabilirsiniz, ilgili bölüme fotoğraf yapıştırılmalıdır.

 • Staj Başvuru/Kabul Formu

Staj görüşmesine giderken yanınızda götürmek üzere, “Staj Başvuru/Kabul Formu”na buradan ya da Bölüm Sekreterliği’nden ulaşabilirsiniz.

Staja kabul edildiğinizde; “Staj Başvuru/Kabul Formu”nu kuruma, şirket yetkilisine veya bölümde staj yapanlar için ilgili öğretim üyesine onaylatınız.

NOT: Öğrenciler stajları süresince sağlık sigortası güvencesindedir. Sigortalar (öğrencinin kendisine ait bir sigortası yok ise), staj başvurusu sonrasında Dekanlık tarafından yapılmaktadır. “Sigorta Giriş Belge”nize, başvuru işlemlerinizden yaklaşık bir hafta sonra, e-Devlet hesabınızdan ulaşabilirsiniz.

 • Devlet Katkısı İşletme Bilgi Formu

Fakültemiz öğrencilerinin işletmelerde yaptıkları zorunlu stajlarda öğrencilerimize işletmeler tarafından “3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında yaptıkları ödemeler için Devlet Katkısı ödemesi yapılacaktır. Yapılacak ödeme; asgari ücretin net tutarının yüzde otuzu üzerinden; mesleki eğitim görülen işletmede yirmiden az personel çalışıyor ise bu tutarın üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalışıyor ise bu tutarın üçte birinden az olmayacaktır.” hükmü geçerli olduğundan firmaların bu formu doldurması gerekmektedir.

  • Kaşelenen evraklarla birlikte Staj Komisyonu’na başvurunuz.
  • Staj Komisyonu’nun onayından sonra bölüm sekreterliğe gidip, staj/sigorta kaydınız için başvurabilirsiniz.
  • Kurumun ayrıca talep ettiği evraklar var ise (Savcılık kaydı, fotoğraf vs.) yanınızda götürerek staja başlayabilirsiniz.
  • DEÜ dışındaki üniversite öğrencileri, bölümümüzde staj yapmak için, Staj Zorunluluk Formunu doldurmalıdırlar. 
  • Staj Başvuru evraklarına eklenen ve işveren tarafından doldurulması gereken “Devlet Katkısı İşletme Bilgi Formu“.

2. Staj Tamamlandıktan Sonra

Kurumun yetkili kişisi tarafından Staj Sicil Formu ve Staj Defterinin ilgili yerleri doldurulup imzalanmalı ve kaşelenmelidir. Her iki evraktaki sorumlu kişinin mutlaka; kurumda staj yapanlar için TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’na kayıtlı bir jeoloji mühendisi, bölümde staj yapanlar için ise bir öğretim üyesi olması gereklidir (bakınız: Jeoloji_Staj_Uygulama_Esaslari-2022).

Staj tamamlandıktan sonra Staj Komisyonu’na teslim edilmesi gereken evraklar şu şekildedir:

 • Staj Sicil Formu

Bu formda mutlaka “Jeoloji Mühendisi” imzası olması gerekmektedir ve bu kişi stajınızı yöneten kişi olmalıdır. Bu koşul sağlanmazsa stajınız kabul edilmeyecektir. Staj Sicil Formu, kapalı bir zarf içinde bölüme ulaştırılmalıdır.

 • Staj Defteri

Staj Defterine yapılan çalışmalar gün gün not alınmış, öğrencinin de yer aldığı mevcut fotoğraflar çalışılan günün sayfasına yapıştırılmış olmalıdır. Defter yazımında mavi tükenmez kalem kullanılmalıdır. Defterin tüm sayfaları, stajı yöneten Jeoloji Mühendisi tarafından paraflanmalıdır. 

 • Staj Raporu

Staj Raporu, Rapor Yazım Kılavuzu ve Saha Jeolojisi Rapor Yazım Kılavuzu’ndaki kurallara uyularak hazırlanması ve ciltlenerek teslim edilmesi gerekmektedir. Onay sayfası formata uygun hazırlanmalıdır. Hazırlanan raporun kişiye özgün olması (herhangi bir kaynaktan doğrudan alıntı, başka bir deyişle kopyala-yapıştır olmaması) gerekmektedir. Belirtilen rapor yazım kurallarının dışında yazılan yada özgün olmayan raporlar, komisyon tarafından öğrenciye iade edilir ve tekrarı halinde staj başarısız sayılır. Staj Komisyonu’nun raporları düzeltmek gibi bir sorumluluğu yoktur.

 • Rapor ve Tez Kontrol Formu

Staj evrakları teslim edilmeden önce bu form dikkatlice incelenmiş ve doldurulmuş olmalıdır. İlgili koşullarda eksiklik var ise gereken yapılıp evraklar öyle teslim edilmelidir.

 • Yukarıda belirtilen evraklar (Staj Sicil Formu, Staj Defteri ve Staj Raporu) staj bitiş tarihinden itibaren en geç 4 hafta içinde Staj Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırılmalıdır.
 • Staj Komisyonu’nun teslim edilen raporu kontrol için süresi 4 haftadır. Eğer düzeltme verilmiş ise, stajyerin 1 hafta içinde düzeltmeleri uyguladıktan sonra geri dönüş yapması gerekmektedir. Raporlar komisyon tarafından en fazla 2 defa kontrol edilir. 2’den fazla düzeltme gerektiren raporlar, başarısız sayılabilir. Raporun ilk tesliminden itibaren 6 hafta içinde nihai şekline getirilmesi ve komisyona teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Yukarıda belirtilen tüm aşamalar ile ilgili detaylar için bölümümüz staj uygulama esaslarını (bakınız: Jeoloji_Staj_Uygulama_Esaslari-2022) dikkatlice okuyunuz.
 • Staj komisyonu tarafından hazırlanan sunumu indirmek için buraya tıklayınız.
 • Stajlarla ilgili soru ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu Başkanlığı

Doç. Dr. Bora UZEL

Doç. Dr. Ökmen SÜMER

Araş. Gör. Dr. Mustafa ÇİÇEK

Araş. Gör. Anıl KÜÇÜKSÜMBÜL

Araş. Gör. Zeynep BÜÇKÜN

 

Dekanlık Staj Sigorta İşlemleri

Gizem AYDIN: gizem.aydin@deu.edu.tr, 0232 301 7341